Zaświadczenie o dochodach

Ubiegając się o kredyt hipoteczny, potrzebujemy sporo różnych dokumentów. Jednymi z ważniejszych są te potwierdzające naszą płynność finansową. Do takich należy zaświadczenie o dochodach – warunek konieczny do uzyskania pozytywnej zdolności kredytowej.

Takiego zaświadczenia wymagają również kredytodawcy przy udzielaniu większych kredytów gotówkowych. Tego typu kredyty i zobowiązania hipoteczne wiążą się często z kilkusettysięcznymi sumami. Nic dziwnego więc, że instytucje pożyczające tak duże kwoty pieniężne nie tylko wymagają zabezpieczeń o wysokiej wartości, ale też chcą poznać dokładną wysokość dochodów, by stwierdzić, czy potencjalny kredytobiorca wywiązywał się będzie ze spłacania rat, regularnie i na czas.

Kiedy jeszcze przyda się zaświadczenie o dochodach?

Ponadto, taki dokument jest również czasem wymagany przy zwykłych pożyczkach, rządowych dofinansowaniach, domaganiu się o alimenty czy ubieganiu się o miejsce w placówkach oświatowych np. w przedszkolu. Ta ostatnia konieczność może nieco dziwić, lecz udokumentowana forma zatrudnienia i osiąganego wynagrodzenia, po pierwsze, wskazuje celowość umieszczenia pociechy w placówce, a po drugie, potwierdza, że rodzica stać będzie na dokonywanie regularnych wpłat na sfinansowanie pobytu dziecka w tym miejscu. Do tego jeszcze, wiele osób niepracujących specjalnie preparuje tego rodzaju dokumenty, by uzyskać dla dziecka miejsce w placówce.

Co należy wpisać w zaświadczeniu?

Najczęściej zaświadczenie o dochodach przyjmuje nazwę „zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach/wynagrodzeniu”. Najważniejszymi polami w dokumencie są dane pracownika oraz najważniejsze informacje na temat obecnego zatrudnienia i zarobków. Podmiot, który sporządza zaświadczenie powinien w nim umieścić też adnotację o ewentualnym obciążeniu komorniczym a także obowiązkowo: pieczątkę i podpis pracodawcy.

Jeśli chodzi o dane osobowe, to oczywistymi informacjami są numer PESEL lub numer i seria dowodu tożsamości. Najważniejszymi informacjami na temat zatrudnienia są: początek okresu zatrudnienia, koniecznie wyrażony w sposób zrozumiały, na jakim stanowisku osoba składająca zaświadczenia pracuje i jaki typ umowy reguluje stosunek pracy – czy jest to umowa cywilnoprawna, umowa na czas określony lub nieokreślony.

Wysokość zarobków powinna dobrze udokumentować miesięczne wynagrodzenie brutto obliczone na podstawie ostatnich miesięcy. Bardzo często są to trzy ostatnie minione miesiące, tutaj ważna informacja, poprzedzające miesiąc wydania zaświadczenia.

Dobrze wiedzieć, że…

Pracodawca na 99% wyda nam zaświadczenie o dochodach, ponieważ odmowa wydania takiego dokumentu może zostać potraktowana jako działanie na szkodę pracownika, co może w skrajnych przypadkach skutkować krokami prawnymi. Tutaj dodajmy także, że nie istnieje roczny limit liczby zaświadczeń, które pracodawca może wydać, powyżej tej liczby odrzucając naszą prośbę. Ma on w obowiązku wydać stosowne zaświadczenie za każdym razem, kiedy pracownik go o to poprosi. Oczywiście należy z tej możliwości korzystać rozsądnie, nie nadużywając zaufania osoby zatrudniającej.

To, jak będzie wyglądał dokument zaświadczenia, który otrzymamy od pracodawcy, może wyglądać inaczej w każdym zakładzie pracy. Nie istnieje bowiem odgórna regulacja dotycząca takich spraw. Chyba że zostało to przewidziane w regulaminie danej firmy.

Ważnym jest pamiętanie o tym, że niezłożenie zaświadczenia o dochodach może w większości przypadków skutkować jedynie otrzymaniem negatywnej decyzji w jakiejś sprawie. Konsekwencje prawne grożą nam dopiero, gdy nie przedłożymy tego dokumentu podczas postępowania sądowego na wyraźny nakaz sędziego. Może to skutkować nałożeniem przez niego grzywny za zatajenie dochodów.
Warto pamiętać o tych paru uwagach. Oszczędzi to nam przede wszystkim dużo czasu, związanego z uzupełnianiem dokumentów, ale też nerwów. Chyba nikt nie lubi, gdy spotyka się z decyzją odmowną w jakiejkolwiek sprawie i musi dokonywać kolejnych prób jej załatwienia.